Ochrana osobních údajů

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou, tedy v souladu s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR, z anglického názvu General Data Protection Regulation). Charakteristická pro obecné nařízení je jeho univerzální použitelnost ve všech státech Evropské unie (a Islandu, Norsku a Lichtenštejnsku), jeho účelem pak větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracování a Vašich právech.

 

  1. Účely zpracování

Vaše údaje zpracovávám za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro doručení objednávek na Vaši kontaktní adresu.

 

  1. Rozsah zpracování

Zpracovávám následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulice, PSČ, město, stát, telefon, mobilní telefon, IČO, DIČ, e-mail.

 

  1. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 3 let (dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád – § 92 (3), § 93 a § 148) od poslední realizované objednávky.

 

  1. Cookies

Pro přizpůsobení obsahu tohoto webu Vašim preferencím používám cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou z tohoto webu odesílány do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde se ukládají. Nesouhlasíte-li s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. V případě, že zakážete použití cookies, může být funkčnost tohoto webu omezena.

 

  1. Reklamní služby

Na tomto webu nevyužívám Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení, ani je nepředávám třetím stranám.

 

  1. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů.

 

  1. Právo na opravu, resp. doplnění

Subjekt údajů má v případě podezření na nesprávnost uložených údajů právo požádat správce údajů o nápravu.

 

  1. Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

 

  1. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů nebo znepřístupnil vybrané osobní údaje nebo dočasně odstranil zveřejněné údaje.

 

  1. Právo na přenositelnost údajů

Povinností správce údajů je předat subjektu údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

 

  1. Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, nebo pokud nemá možnost uplatnit právo na výmaz.

 

  1. Právo být zapomenut

Subjekt údajů má právo na provedené přiměřených kroků k vymazání veškerých odkazů na své osobní údaje a jejich kopie, pominul-li jakýkoli zákonný důvod jejich případné archivace.

 

  1. Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podání stížnosti u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

 

  1. Zabezpečení ochrany dat

Zpracovávané údaje jsou adekvátními bezpečnostními opatřeními chráněny před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.