Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy uzavřené prostřednictvím internetových stránek www.pisenzeny.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky.

 

Prodávající

FILIP TAIŠL, sídlem na adrese Mlázovy 58, 341 42 Kolinec

IČO: 64187071

Kontaktní údaje: tel.: (+420) 602 331 412, e-mail: martinataislova@gmail.com

Číslo bankovního účtu: 2801397537/2010, IBAN: CZ3220100000002801397537

Nejsem plátcem DPH

 

Kupující

Identifikační údaje kupujícího vyplývají z e-mailové komunikace prodávajícího a kupujícího.

Objednávkou zboží a potvrzením objednávky prostřednictvím e-mailové komunikace poskytuje kupující svůj souhlas s následujícím zněním obchodních podmínek, které se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Předmětem smlouvy je koupě a prodej zboží uvedeného na internetových stránkách www.pisenzeny.cz. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

Čl. 1. Uzavření kupní smlouvy

(a) Prodávající uzavírá s kupujícím kupní smlouvu, na základě které nabývá kupující vlastnické právo ke zboží, které si prostřednictvím internetových stránek  www.pisenzeny.cz závazně objedná.

(b) Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu předmět a rozsah objednávky.

(c) Odchylky od způsobu uzavření kupní smlouvy dle předchozích odstavců jsou možné jen na základě výslovného ujednání smluvních stran.

(d) Předmětem kupní smlouvy je zboží, které kupující prostřednictvím e-mailové komunikace objednal a jejichž objednávku zároveň následně prodávající potvrdil. Název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny u každého jednotlivého typu zboží nabízeného na webových stránkách  www.pisenzeny.cz.

(e) Uzavírá-li kupující smlouvu jako spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v ostatních případech se řídí z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Uvedením identifikačního čísla při registraci nebo při objednávce deklaruje kupující postavení podnikatele.

 

Čl. 2. Cena zboží

(a) Cena zboží u každého jednotlivého typu zboží je platná k okamžiku podání objednávky spotřebitele.

(b) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku představují náklady na straně kupujícího spočívající v poplatcích za připojení k internetu.

 

Čl. 3. Dodání zboží – způsob, termín. Způsob zaplacení, splatnost kupní ceny

Zákazník má právo zrušit objednávku zboží do okamžiku jejího potvrzení (uzavření kupní smlouvy) i bez udání důvodu.

Není-li prostřednictvím e-mailové komunikace dohodnuto jinak, zboží zaplatí kupující převodem z účtu před jeho odesláním na základě údajů, které obdrží od prodávajícího. Prodávající je oprávněn odeslat zboží až po připsání částky kupní ceny na jeho účet.

 

Čl. 4. Poučení o právu na odstoupení

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit podle §1829 -§1837 aktuálního občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.).

Při nákupu elektronických knih se tyto podmínky řídí § 1837, odstavec I. Jedná se tedy o prodej zboží digitální povahy. Potvrzením objednávky zvolené knihy výslovně souhlasíte s tím, aby vám kniha byla po zaplacení doručena obratem na zadanou e-mailovou adresu ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě již nemáte právo od smlouvy odstoupit.

V případě zboží, které bylo individuálně upraveno na přání kupujícího, nelze od kupní smlouvy odstoupit (§1837).

V ostatních případech (§1829) může kupující od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy

musí být odesláno na e-mail prodávajícího v této lhůtě 14 dnů. V tomto případě stačí zaslat na e-mail prodávajícího Oznámení o odstoupení od smlouvy (prosím uveďte: „Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží…“ Dále uveďte následující údaje: kupující, prodávající, objednané zboží, datum objednání, datum obdržení, datum a podpis).

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v každé případě kupující.

Prodávající vrací kupujícímu peníze za vrácené zboží do 14 dnů od přijetí vráceného zboží. Není-li prostřednictvím e-mailové komunikace dohodnuto jinak, částka za zboží je vrácena převodem na účet kupujícího.

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu částku za zboží bezprostředně převodem na účet kupujícího.

 

Čl. 5. Poskytnutí, zpracování a ochrana osobních údajů

Požadované údaje – fyzická osoba

Každý zákazník musí v e-mailové komunikaci uvést údaje nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky. Je-li zákazník fyzická osoba, jsou vyžadovány následující údaje:

 * jméno a příjmení

 * kontakt – telefonický, e-mailový

 * úplná poštovní adresa pro zaslání zboží

Všechny tyto informace jsou nezbytné pro jednoznačnou identifikaci kupujícího. Údaje jsou používány k přijetí objednávky, realizaci a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a dále pro veškerou komunikaci se zákazníkem. Údaje jsou uloženy v databázi, pokud uživatel nepožádá o jejich výmaz.

Požadované údaje – právnická osoba

Vystupuje-li zákazník jako právnická osoba, měl by navíc uvést také údaje o firmě:

 * jméno firmy

 * úplná poštovní adresa pro zaslání zboží

 * kontakt – telefonický, e-mailový

 * kontaktní osoba

 * IČO a DIČ

Tyto údaje jsou důležité pro vyhotovení daňového dokladu obvykle vyžadovaného oběma stranami, a to včetně všech patřičných náležitostí. Tyto údaje jsou nutné pro zajištění dodávek zboží a vyřizování reklamací.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou, tedy v souladu s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR, z anglického názvu General Data Protection Regulation).

Údaje zpracovávám za účelem realizace objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro doručení objednávek na kontaktní adresu.

Zpracovávám následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulice, PSČ, město, stát, telefon, mobilní telefon, IČO, DIČ, e-mail.

Osobní údaje jsou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 3 let (dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád – § 92 (3), § 93 a § 148) od poslední realizované objednávky.

Kontakty nevyužívám k zasílání reklamních či obchodních sdělení, ani je nepředávám třetím stranám.

Zpracovávané údaje jsou adekvátními bezpečnostními opatřeními chráněny před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

 

Čl. 6 Ochrana autorských práv

Obsah elektronických knih podléhá autorským právům. Kupující není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu knih.

 

Čl. 7. Archivace, dostupnost

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího plnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek i samotného procesu objednávání. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.pisenzeny.cz, čímž je umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28.5.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím internetových stránek  www.pisenzeny.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Autorka internetových stránek  www.pisenzeny.cz, Mgr. Martina Taišlová, si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na internetových stránkách  www.pisenzeny.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.